Klart for rypejakt. -RypeRapporten viser:

Klart for rypejakt. -RypeRapporten viser:

Rypejakta sparkes i gang om kort tid. Fjellstyrene har gjennomført sine takseringer og kan nå oppsummere sine takseringsresultatene basert på årets august-takseringer fra statsallmenningene i Sør-Norge. «Generelt er det en bedring fra i 2015, som var et år med generelt lite fugl. Enkelte fjellstyrer sliter likevel med lave bestander», sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

25 fjellstyrer har nå taksert deler av sine rypeterreng og tallene er analysert via Hønsefuglportalen, et nyttig verktøy for dagens småviltforvaltere. Flere hundre jegere og fuglehunder ha bidratt i arbeidet med å finne ut hvor mye det kan jaktes kommende år, en stor dugnad til glede for alle landets jegere.

Hardangervidda
Øvre Numedal fjellstyre åpner for rypejakt fra 10.september. Total tetthet er estimert til 12,2 fugl pr km2 med en gjennomsnittlig kyllingproduksjon på 4,7 kyllinger pr. par. Fjellstyre avlyste rypejakta i 2015. Tidligere har man også hatt strenge kvoter, men i år har man sett mulighet for å lempe litt på disse.

Rype jakt fjellet jegere rypejakt langsveien.no

Det blir dessverre ingen jakt hos Eidfjord fjellstyre i år. Resultat fra rypetaksering viser en tetthet på 2,5 rype/km2 med en kyllingproduksjon på 3,6 kylling/høne. Fjellstyret har vedtatt 8 rype/km2 som nedre grense for at det åpnes for jakt. Inntrykket fra takseringa er at det er oppgang fra 2015. Der det var kull var de store, men det er litt for langt i mellom kullene!

Rondane
Fjelloppsyn Erik Hagen i Ringebu forteller at resultatene viser en oppgang i tetthet og produksjon fra 2015. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,6 ryper/km2 og 3,2 kyllinger per høne. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv. Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte onsdag 31. august.

Sollia fjellstyre gjennomførte taksering 12-14.august. Sollia har i år god tetthet (10,5), men dårlig produksjon (2,8). Fjellstyre har vedtatt å ha jakt som normalt uten begrensninger frem til målsetting om uttak er nådd. Det vil også bli åpnet for vinterjakt.

Trøndelag
Hos Åfjord fjellstyre er det estimert 17,6 ryper per km2 og 3,9 kyllinger per par. Det er til dels veldig store kull, men også noen som ikke har fått frem kyllinger i år. Det var gode forhold under takseringa. Kortsalg utover begrenset periode legges ut for salg fra 01.sept på www.inatur.no, herunder noen ekstra ukeskort i begrenset periode. Takseringa viser store variasjoner innad i kommunen, fra områder med lav tetthet til områder en kan oppleve dager med masse fugl. Alt ligger an til en variert høst der noen fyller kvotene utrolig lett, mens andre må lete mer. Ukes, døgn og sesongkvoter fastsettes snart og publiseres på fjellstyrets sider på ww.inatur.no og Facebook.

Linjetakseringene hos Ålen fjellstyre viser en oppgang i bestanden.Det er sett store fine kull med velutviklede kyllinger.Produksjonen ser ut til å ligge på ca. 6,5 kyllinger per 2 voksne.Totalt er det registrert knapt dobbelt så stor bestand dette året i forhold til 2015. Dagskvoter og muligheter for jakt fra og med 6. 10. blir vedtatt i fjellstyremøte 1. september.

Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker mener en fin vår og sommer har bidratt til en bra kyllingproduksjon på 4,6 kyll/høne på tross av lite smågnagere i fjellet. Dette har bidratt til at tettheten har doblet seg til 14,7 ryper/km2. «Gledelig er det også at det er registrert en del store skogsfuglkull under takseringen», melder Fjelloppsyn Ivar Rimul. Fjellstyret vil annonsere føringer for årets jakt på hjemmesiden i løpetav få dager.

Namsskogan fjellstyre melder om en tetthet av lirype på 6,7 ryper pr km2. Kyllingproduksjonen er estimert til 3,2 kyllinger pr par. Taksten ble gjennomført i uke 32 under gode forhold. Tallene fra 2016 er noe bedre enn i 2015, men den generelle rypetettheten er fremdeles lav. Det er også i år stor variasjon i produksjon og tetthet.Namsskogan fjellstyre fatter vedtak om jaktreguleringer om kort tid.

Over 30 personer og hunder har vært i sving og taksert nærmere 250 km hos fjellstyrene i Lierne. Nord Universitetet har analysert resultatene, som viser en kyllingproduksjon på 5,1 kylling pr. par og en rypetetthet på 12,6 ryper pr. km2. Dette er en oppgang fra 2015 og tilsvarer omtrent et middels år for 2000-tallet. Fjellstyrene i Lierne skal i styremøte den 29.08 vedta fangstreguleringer for jaktsesongen 2016/2017

I Snåsa viser takseringen at tettheten av fugl har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er ujevnt med fugl i terrenget. Det gjennomføres ikke taksering av skogsfugl, men etter føre-var-prinsippet har fjellstyret også innført fangstbegrensninger på den. Selv om takseringa i år viser en liten økning i fugletetthet og kyllingproduksjon, har fjellstyret med bakgrunn i bestandssituasjonen generelt vedtatt å holde dagskvoten på samme nivå som i fjor med inntil 3 ryper/jeger/dag før jul, og 1 rype/jeger/dag etter jul. For skogsfugl er fangstbegrensningen satt til 2 skogsfugl pr. jeger/dag. For de som ikke har jaktkort fra jaktstart åpnes det for jakt over tregrensa fra og med 25. september.

Langsua/Gausdal-Vestfjell/Valdres
I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert lavere lirypebestand enn i 2015, med 13,6 ryper pr km2 og kyllingproduksjon på 4,3, dvs. noe bedre kyllingproduksjon, men lavere voksenfuglbestand enn 2015. Det er som vanlig store forskjeller i produksjon og tetthet innen allmenningen. Det har vært normale klekkeforhold i år og ikke utpreget med små kyllinger. Fjellstyret fatter vedtak om jaktregulering i møte 29. august.

I Vestre Slidre statsallmenning har det vært en økning i kyllingproduksjonen på 3,9 kyllinger per høne (1,9kyllinger per høne i 2015) og tettheten av voksen fugl er beregnet til 6,6 ryper per km²(4,5 ryper per km² i 2015). En kan anta at klekkeforholdene har vært normale i år selv om det har blitt rapportert om noen kull med pipekyllinger. 31. august vil fjellstyre fatte vedtak om jaktregulering.

Gausdal fjellstyre melder om en tetthet på 8 ryper pr. km2. Skuffende svak kyllingproduksjon på 1,8. Opplegget for høstens jakt vedtas av Gausdal fjellstyre tirsdag 30.08.

Andre områder
Takseringen i Børkdalen i Fron statsallmenning viser en estimert tetthet på bare 12,7 ryper pr. km2. Kyllingproduksjonen er på 3,3. Fron fjellstyre skal vedta opplegget for høstens jakt i styremøte den 25.08.
Folldal fjellstyre har ikke gjort vedtak i forhold til regulering av jakta enda, men det foreligger forslag om en dagskvote på 2 ryper. For lirype forventer man et normalt år, bedre enn 2015, men svakere enn 2014. For fjellrype er det noe mer usikkert, men flere ting tyder på en oppgang.

Fjelloppsynet i Engerdal melder om noe bedre resultat enn i fjor. Det er langt fra optimale bestander, men det er større kull i år selv om det er langt imellom dem. Samlet viser resultatene en tetthet på 6,8 og en produksjon på 4,5 kyllinger.Informasjon om hvorvidt det blir jakt eller ikke og eventuell søknadsprosedyre blir lagt ut på fjellstyrets nettsider.
Os fjellstyre melder om bedre resultatet enn i fjor. Litt færre stamfugl, med et snitt på 5 i kyllingproduksjon. Fjellstyret starter jakta med de 65 kortene som allerede er tildelt og legger inn en dagskvote på 1 fugl (rype/tiur) pr jeger.

Fjelloppsyn Kristin Lund Austvik hos Kvine fjellstyre forteller at produksjon (antall kyllinger per, høne) heldigvis ser bedre ut enn i 2015 og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Hovedårsaken til dette er høyst sannsynlig at det var gunstige forhold med mye insekter og greit vær under klekkinga. Tall for antall ryper/km er bedre enn på mange år, så det er svært gledelig å se. For rypejakta på Kvikne Østre Statsallmenning er det derfor innført en kvote på 5 rype pr. jeger totalt, noe som er det samme som i 2012, 2013 og 2014 (i 2015 ble hele området fredet). Det vil ikke bli åpnet for kortsalg etter den begrensede perioden (10-24.9), men det selges treningskort for hund.

Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband minner om at det i mange statsallmenninger også er mulig å jakte på andre arter enn ryper. Flere statsallmenninger har gode bestander av skogsfugl, hare, rev og ender. Her er det heller ikke å mye rift om kortene den første perioden av jakta, så det er gode muligheter for å komme seg ut i september. Trenger du overnatting finnes det fremdeles mange ledige fjellstyrehytter påwww.fjellstyrene.no/hytte_og_friluftsliv. «Vi ønsker alle jegere skitt jakt, og gleder oss over en positiv utvikling i rypebestanden generelt», avslutter Lande.

Den siste og mest oppdaterte RypeRapporten vil du til enhver tid finne på www.fjellstyrene.no

Faktaboks :
Det er 94 fjellstyrer i Norge. Disse administrerer og tilrettelegger for næring og friluftsliv i statsallmenningene i fjellene i Sør- og Midt-Norge. Områdene omfatter store fjellområder som Dovre, Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane og flere andre. Til sammen nesten 30 mill daa.
Fjellstyrenes paraplyorganisasjon er Norges Fjellstyresamband.
Fjellstyrenes
oppgaver:
* Fjellstyrenes skal ivareta befolkningens rettigheter og interesser i fjellet.
* Fjellstyrene legger til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv, gjennom aktiv forvaltning av fiske- og viltbestander og salg av jakt- og fiskekort.
* Fjellstyrene drifter flere hundre hytter og buer rundt i statsallmenningene, og sørger for vedlikehold og at det til enhver tid er gass og ved på disse.
* Fjellstyrene sørger for infrastruktur i sine områder, og informasjon som gjør fjellet tilgjengelig for brukerne.
* Fjellstyrene administrerer rettigheter vedr. seterdrift og beiting.
* Fjellstyrene har lokal forankring og skal sørge for lokal verdiskapning.
* Fjelloppsynet fører tilsyn med statsallmenningene, og er sekretær/saksbehandler for fjellstyrene.

Foto: Leo Lyngstad, Fjellstyrene i Lierne  Rypejakt


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

5 × three =