Del 30. "Full City katastrofen" 08.08.09

Mattilsynet anbefaler å ikke spise grågås som lukter PAH (tjære/olje) !

 I bunn av artikkelen ligger bideserie av M/S Full City (fotografert på avstand utenfra Rognsfjorden og Mølen.) med "utstrekt" kran på havaristen og "full aktivitet rundt" lørdag 8. August.

 

Lørdag 8. August sa både lederen i viltnemda vår Ole B. Waale og Dag Magne Førland i Mattilsynet følgende til paaneset.no:

Grågåsjakta begynner til mandagen og det anbefales ikke å spise grågås som eventuelt blir skutt og lukter eller er tilsølt. "Fugl som er tilgriset med oljesøl eller lukter tjære eller olje anbefales ikke å spise", sier Ole. B. Waale.

Mattilsynet sin vakthavende i helgen, Dag Magne Førland, utdyper litt nærmere på telefonen og sier: "PAH stoffene i tjære/olje er vi mennesker særdeles sensitive for å lukte, så når vi kjenner den lukta så bør vi la være og spise fuglen". På videre spørsmål om fisk og skalldyr henviste Dag Magne Førland til mattilsynet sine kostholdsråd her.

Måke og tilsølt Skarv i Gurvika Nevlunghavn Foto Roy Myrland

Videre tekst er skjermdump av Mattilsynet sitt kostholdråd for sjømat:

 

Kostholdsråd i forbindelse med Full City-forliset
 

 

Mattilsynet gir råd til publikum om fangst og inntak av fisk og sjødyr i området som er forurenset etter oljeutslipp.

Lasteskipet Full City grunnstøtte ved Såsteinen ved Langesund i Telemark like etter midnatt fredag 31. juli 2009. Skipet hadde ca 1000m3 olje om bord og det har lekket ut olje fra havaristen.

Salg
Mat som omsettes skal være trygg og også overholde alle grenseverdier som er satt i regelverket. Alle virksomhetene som er involvert har et selvstedig ansvar for å sikre dette.

Selvfangst
Når det gjelder fisk om er fangstet til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for at maten er trygg. Mattilsynet gir følgende råd til publikum om forurensede områder:

  • Mattilsynet anbefaler at det ikke fiskes/fangstes i synlig oljeforurenset område. Fisk og sjømat som lukter/smaker olje skal ikke spises. Publikum bør begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe i områder der det har vært observert olje inntil ny informasjon blir gitt. Fisken blir forurenset når den trekkes gjennom oljefilmen som ligger på overflaten.

Det synes som om villfisk unngår oljeforurenset vann, men oppdrettsfisk vil ikke være i stand til å unnslippe oljen. Fisk har evne til å bryte ned PAH i lever og skille ut nedbrytingsprodukter via gallen. Tidligere undersøkelser har også vist at det ikke ble påvist PAH i oppdrettslaks fra oljeforurenset område.

Fisk som ikke lukter eller smaker olje er ikke farlig å spise selv om den er fisket i et område der det kan ha vært oljeforurensning. Når den synlige oljeforurensningen er borte, er det ikke lenger PAH-rester i fisken og fisken kan spises selv om området har vært oljeforurenset.

Virvelløse dyr, som skjell og krepsdyr vil trolig være mer utsatt i forbindelse med oljesøl fordi de mangler avgiftningsmekanismene som fisk har. Skjell vil være mest utsatt for PAH-forurensning fordi de filtrerer store mengder vann og akkumulerer miljøgifter.

For å være på den sikre siden, bør publikum begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe i områder der det har vært observert olje inntil analyser tatt i området er ferdig, og nivåene av PAH er under grenseverdien. Det samme gjelder for hummer, men den er totalt fredet fram til 1. oktober.

Fakta

  • Oljeutslipp kan føre til at fisk og sjømat forurenses med PAH.
  • PAH er en gruppe på flere hundre forskjellige kjemikalier som dannes under ufullstendig forbrenning av kull, olje og gass, eller annet organisk materiale som tobakk og grillet kjøtt.
  • I følge en risikovurdering i EU kommisjonens vitenskaplige komité for mattrygghet er 16 av 33 evaluerte PAH forbindelser kreftfremkallende, og en av disse, benzo(a)pyren (BaP), blir brukt som indikator for tilstedeværelse og effekt av kreftfremkallende PAH i mat. EUs øvre grenseverdier for BaP i fiskekjøtt er 2 mikrogram/kg. For røykt sjømat og krepsdyr er den øvre grenseverdien 5 mikrogram/kg, mens den for skjell er 10 mikrogram/kg.

Prøveuttak fra området
NIFES har startet analyser av sjømat fra området. Det vil bli analysert prøver av torsk, sei, hyse, lyr, ål, makrell, krabbe og skjell. Prøvene skal analyseres for PAH og PCB. Resultatene vil bli publisert så raskt som mulig og vil være klare om noen uker.

Kontaktperson i Mattilsynet
Mette Kristin Lorentzen, hovedkontoret, seksjon fisk og sjømat, telefon 412 38 711

Baug M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

 

 3 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

4 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

5 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

6 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

8 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

9 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

10 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

 2 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

1 M/S FULL CITY Rognsfjorden Brunlanes Langesund Oljekatastrofe

 

08.08.09