Framtidens mobilitet i Valdres.

Fra høyre Alf Åge Lønne, Kjersti Granaasen, Helge Kvame, Thomas Felde og Erik Engelien

Visit Valdres hadde onsdag 14.2 2018 besøk fra NHO.

Pressemelding:

NHO hadde tatt initiativ til møtet, og der temaet var framtidens mobilitet. Sentrale tema i møtet er hva dette kan bety dette for bedrifter i Valdres, hva kan vi forvente oss i framtiden, hvor fort tror vi dette skjer, hvilke muligheter og utfordringer ser vi at dette innebærer, hva tenker Visit Valdres om transportutvikling og infrastruktur i framtiden og hva mener Visit Valdres NHO skal være opptatt av i denne forbindelsen. Mange spennende tema på dagsorden.

Fra NHO deltok Direktør Strategi og Stab Alf, Åge Lønne, Seniorrådgiver Næringspolitisk avdeling, Thomas Felde og Rådgiver NHO Innlandet, Kjersti Granaasen. Fra Visit Valdres deltok daglig leder Erik Engelien, og medlemsbedriften JVB v/adm.direktør Helge Kvame.

Vei og nett

Der ble brukt tid på hva framtiden betyr i forhold til Valdres og beliggenhet, hvordan dette ser ut inn i framtiden. Valdres sine viktige transittveier (E16 – FV33 – FV 51) som del av et større transportnett ble naturlig nok tatt opp. Vinterstengte veier og konsekvenser for dette får for person- og varetransport som ikke kommer fram, eller blir forsinket ble poengtert. Transportkjøpers og sluttkundens konsekvenser som også betaler sin del av prisen for uforutsette utfordringer er viktig. Framtiden, og det det grønne skiftet innenfor transport, ulike transportformer og forskjellige former for teknologi i et langstrakt land med stor grad av ulike forutsetninger, var også et sentralt tema. Visit Valdres informerte også om satsningen som er i gang på å bli et bærekraftig reisemål i løpet av 2020. Visit Valdres benyttet også anledningen til å påpeke at bredbåndsdekningen i Oppland er nest dårligst i landet blant alle landets fylker (ref. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet pr. Sept. 2017) , og det gjør det enda mer utfordrende å en del bransjer til å etablere seg her.

En del av det hele

Fra NHO ble belyst de store megatrendene som går på delingsøkonomi, globalisering og velstandsvekst, digitalisering, urbanisering og befolkningsvekst samt bærekraftig utvikling. Dette er både trender som påvirker tilbud og etterspørsel samt nye transportløsninger.

Det ble brukt tid på å diskutere direkte og indirekte virkninger på næringsutvikling på samferdselsinvesteringer og at disse må være målrettet i forhold til å få mest mulig næringsutvikling ut av det. Samferdselsinvesteringer må også ta høyde for at det kommer nye transportløsninger. Et eksempel er autonome kjøretøy.Om disse kommer i 2030 eller 2060 vet vi enda ikke, men framtiden rykker uansett fort nærmere oss.

Hvordan sikre at ny teknologi tas i bruk i størst mulig grad når den er tilgjengelig er viktig, og NHO har lansert tanken om et CO2 fond. Innen 2030 skal 75% av nye langdistansebusser og 50% av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.Ønsker

Fjell-norge=Nord Troms og Finnmark?

Avslutningsvis tok Visit Valdres opp utfordringene og mulighetene i fjell- Norge. Valdres som region, sammen med andre sammenlignbare områder, burde ha noen av de virkemidler som benyttes i Nord Troms og Finnmark for å sikre en positiv befolkningsutvikling, bedriftsetableringer og helårsarbeidsplasser, samt tilgang til arbeidskraft på ledige stillinger. Det at Valdres har en fullverdig flyplass midt i opplevelsene i fjellheimen ble poengtert, og at NHO må være med å informere om betydningen av hva en vellykket satsning kan bety både i forhold til reiselivet og næringslivet generelt. I tillegg ble det diskutert hvordan Visit Valdres som en medlemsorganisasjon i Valdres og NHO kan koordinere og samarbeide så effektivt som mulig.

2 av 3 areidsplasser må være private

NHO poengterte tydelig behovet for vekst i private arbeidsplasser, og at minst 2 av 3 nye framtidige arbeidsplasser må være private. Veldig positiv dialog med NHO sentralt, og interessant at NHO besøker Valdres for innspill til sine framtidige fokusområder de vil ha med i sin framtidige påvirkning.


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 + thirteen =